ANBI informatie

Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) willen we ten behoeve van de openheid over onze doelstellingen en organisatie een aantal gegevens openbaar maken.

1 Algemene informatie

De naam van onze organisatie is Zen Heart Sangha Nederland. De Zen Heart Sangha is ontstaan uit de Dana Sangha Den Haag en in het ANBI register staan we bekend onder beide namen, al wordt de tweede naam in de praktijk niet meer gebruikt. Het drukt nog wel steeds onze verbondenheid uit met de Dana Sangha in Parijs waaruit we zijn ontstaan.

Fiscaal nummer (RSIN): 850182141

Post- en bezoekadres: Copernicusstraat 20, 2561XA Den Haag

2 Doelstellingen

In onze statuten staan de volgende doelstellingen:
1a: Het Zen Boeddhisme (met name zoals dat wordt beoefend en doorgegeven via de Dana Sangha en haar leraar Catherine Genno Sodo Pagès, Roshi, te beoefenen, te bestuderen, in praktijk te brengen en door te geven. 
1b. Het tot uitdrukking brengen van en verspreiding geven aan de expressie daarvan door Michel Plein Ciel Oltheten, zoals aan hem doorgegeven door Catherine Genno Sodo Pagès, Roshi.
1c. Het bevorderen dat een ieder die dat wenst in de gelegenheid wordt gesteld om in woord, beeld, geschrift en anderszins, kennis te nemen van de zenboeddhistische leer en beoefening.
1d. Het bevorderen dat een ieder, doch vooral haar leden, onder leiding van Michel Plein Ciel Oltheten, de overdracht van het zenboeddhisme (meditatiebeoefening, boeddhistische filosofie, boeddhistische rituelen, en alles wat kan bijdragen aan de juiste overdracht) kan ontvangen. 
1e. Het bevorderen van het welzijn en geluk in de ruimste zin van zoveel mogelijk levende wezens en het leveren van een bijdrage aan blijvende wereldvrede. 

Klik op deze link voor een volledige kopie van de doelstellingen.

3 Het beleidsplan

Klik op deze link voor een kopie van het Beleidsplan 2022.

4 Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vier leden. De bestuursleden ontvangen geen salaris voor hun werkzaamheden, maar eventuele onkosten die gemaakt worden kunnen wel vergoed worden. Ook een bescheiden vacatiegeld is statutair mogelijk. De bestuursleden zijn:

  J. van Dansik (Den Haag) Voorzitter
  M. Hogendijk (Arnhem) Secretaris
  M. Hakstege (Den Haag) Penningmeester
  M-C. Kleintjes (Den Haag) Lid
  A. van Keulen (Den Haag) Lid
  B. van Lent (Voorburg) Lid
  J. Bosch (Rotterdam) Lid
  C. Pagès, Roshi (Parijs) Lid

5 Activiteiten en financiën 2021 en begroting 2022

Klik op de onderstaande links voor het financiële verslag en begroting en de toelichting daar op:
Activiteitenverslag 2021
Financieel verslag 2021
Balans en Staat van Baten en Lasten 2021
Begroting 2022

6 Formulier ANBI informatie ZHS van de Belastingdienst

Klik hier om het ingevulde ANBI Standaard formulier van de Belastingdienst voor de Zen Heart Sangha te downloadenZen Heart Sangha